Det er behov for lovrevisjon av inkassoloven. Finanstilsynet har nå henvendt seg til finansdepartementet med et ønske om en endring i Inkassoloven.

Inkassoloven trådte i kraft i 1989 og ble påbegynt i 1975, finanstilsynet mener at dette gjør at denne loven på grunnlag av blant annet dens alder nå trenger å bli fornyet.

I brevet datert 7. September 2017 skriver de blant annet at:

“Rettskildebildet er svært fragmentert, og finnes spredt i blant annet diverse uttalelser og merknader fra Finanstilsynet, brev fra Justis-og beredskapsdepartementet, og avgjørelser fra Finansklagenemnda. Dette medfører at etterlevelsen av regelverket er utfordrende for inkassobransjen, og det er svært vanskelig for skyldnere å ha tilstrekkelig kunnskap til selv å undersøke om inkassoprosessen blir utført på lovmessig måte.”

Inkassoprosesser har siden 70- tallet 80- forandret seg veldig, og blitt mer digitale og helautomatiserte, og Totalkapital mener at en endring i lovverket er høyst nødvendig og ser frem til dette.

Du kan lese hele brevet fra Finanstilsynet her.