Etiske retningslinjer i Totalkapital

Formålet med de etiske retningslinjene er å oppmuntre til, og overholde, korrekt oppførsel i måten selskapet ivaretar sine forretningsaktiviteter.

Disse retningslinjene skal alle ansatte gjøre seg kjent med og utføre sitt arbeid i tråd med. Vi tror at fokus på etikk medfører økt bevissthet om hvordan vi skal opptre i mange av de vanskelige situasjonene våre ansatte må håndtere. At våre ansatte opptrer profesjonelt i henhold til våre etiske retningslinjer vil i sin tur føre til mer fornøyde kunder.

Retningslinjene omfatter blant annet hva vår taushetsplikt innebærer, hvordan man skal opptre i forhold til interne og eksterne kontakter, hvordan etiske konflikter skal løses, ulike habilitetsspørsmål, hvordan håndtering av sensitiv informasjon fra kunder og andre skal foregå, samt regler for dokumentasjonshåndtering.

 

Våre etiske retningslinjer handler om at vi skal opptre på en forretningsmessig korrekt måte.