Rettsgebyrtabell

Rettsgebyrtabellen viser beregningen av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Gebyrene framgår av rettsgebyrloven.

R (Rettsgebyr) pr. 1.1.2017: 1 131,00 

Inkassosatsen pr. 1.1.2017: 700,00 

RETTSGEBYRER TIL STATEN
 • FORLIKSKLAGE (eksl. møtegebyr) – kr. 1 130,-
 • MIDLERTIDIG SIKRING – kr. 3 503,-
 • UTLEGGSFORRETNING (når utlegg blir tatt) – kr. 1 921,-
 • UTLEGGSFORRETNING (når “intet til utlegg) – kr. 1 921,-
 • TILBAKELEVERING AV LØSØRE TIL SALGSPANTHAVER – kr. 4 633,-
 • TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRER M.M. – kr. 3 503,-
 • TVANGSFULLBYRDING AV KRAV PÅ ANNET ENN PENGER – kr. 4 633,-
 • TVANGSSALG LØSØRE – kr. 5 763,-
 • TVANGSSALG ADKOMSTDOK. – kr. 12 543,-
 • TVANGSSALG AV FAST EIEND. – kr. 12 543,-
 • TINGLYSING LØSØREREG. (pantobl., salgspant, leasing, factoring m.m. ) – kr. 1 582,-
 • TINGLYSING TINGRETTEN (tvangsutl. m.m.) – kr. 565,-
 • TINGLYSING TINGRETTEN FAST EIENDOM (PANTOBLIGASJON)  – kr. 565,-
 • PANTEATTEST – kr. 181 ,-
 • FORKYNNELSER – kr. 565,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OBS: Rettsgebyret omfatter de fleste sideutgifter, unntatt følgende: – utgifter. til flytting/oppbevaring av løsøre ved fravikelse av eiendom og – sideutgifter ved tvangsdekning etter Tvfl. 10-13 Forøvrig vil tvangsfullbyrding i medhold/etter Gjeldsordningsloven være gebyrfritt.
TILLEGGSALÆRER I SAKER SOM NØDVENDIGGJØR SÆRLIGE ELLER RETTSLIGE SKRITT
 • Avdragsordning med mer enn 4 avdrag – kr. 1 130,-
 • Besørget eksigibelt gjeldsbrev – (før 1.1.2006: kr. 869,-)
 • Utferdigelse av forliksklage kr. 1 130,- Ikke avgiftspliktig: + 25%
 • Utferdigelse av Avsetn./Utleggsbegjæring – kroner 1 130,- Ikke avgiftspliktig: + 25%
 • Utferdigelse av begjæring om tilbakelev. – kr. 1 130,- Ikke avgiftspliktig: + 25%
 • Begjære tvangssalg av løsøre – kr. 1 130,- Ikke avgiftspliktig: + 25%
 • Vanlig stevning – kr. 2 098,-
 • Begjæring om konkurs,arrest/midl. forf. – kr. 2 098,-                                                                                                                                                                   I medhold av Tvistelovens § 6-13 gis det anledning til å kreve skyldner for 1/2 R (kr. 565) for fremmøte i forliksrådet. Det minnes også om Inkassoforskriftens § 2-4, 2. ledd, siste punktum; ved forkynnelser kan ikke satsene forhøyes dersom fordringshaveren selv har adgang til å forkynne ved rekommandert brev. Vi viser også til “Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved Tvangsfullbyrdelse” – som ovennevnte satser er basert på. Unntak herfra er pkt. 13 til 16 – som ikke er forskriftsregulert. Her må man utvise skjønn ved beregning av faktiske kostnader, ,men man antar at et tilleggssalær på 2 til 4 x R vil bli akseptert.

Rettsgebyrene er prisene det offentlige tar for ulike typer behandling i rettsinstansene.