SAMARBEIDSAVTALE FAKTURAOPPFØLGING OG INKASSO

 1. Formålet med avtalen er at Totalkapital skal sammenstille Oppdragsgivers kundereskontro. Dette gjøres basert på mottatt fakturaunderlag som sendes Totalkapital i avtalt filformat med oversikt over alle utsendte faktura. Oppdragsgiver sender selv ut sine fakturaer. Totalkapital skal videre foreta betalingspåminnelse/ inkassovarsel og inkasso for fordringshaver i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, god inkassoskikk og god samhandling mellom Totalkapital og oppdragsgiver. Oppdragsgiver gir Totalkapital fullmakt til å iverksette hensiktsmessige rettslige skritt hvor saken ikke lar seg løse utenrettslig. Totalkapital informerer alltid oppdragsgiver før en sak sendes rettslig. Det beregnes merverdiavgift av Totalkapitals tilgodehavende som motregnes innkasserte midler.
 2. I saker som trekkes, er feilsendt, skyldner går konkurs, faller fra, kommer inn under gjeldsordningsloven, innstilles i forliksråd og lignende blir Totalkapitals tilgodehavende på saken belastet kreditor i henhold til denne avtale. Tilgodehavende motregnes i andre saker eller faktureres oppdragsgiver. Oppdragsgiver plikter å møte i Forliksrådet. Totalkapital kan besørge møtefullmektig i Forliksråd.
 3. Ved løsning av oppdraget foretas avregning hvor Totalkapitals tilgodehavende dekkes først.Saker som ikke lar seg løse utenrettslig sendes normalt rettslig. Saker som ved rettslig inkasso eller avgjørelse hos namsmannen resulterer i intet til utlegg overføres til overvåkning og påløpte inndrivelseskostnader på saken avregnes oppdragsgiver.
 4. Totalkapital håndhever gjeldende lover og forskrifter i forhold til personvernet. Totalkapital er underlagt oppsyn av Finanstilsynet og er medlem av Virke Inkasso.
 5. Salærer og rettsgebyrer justeres løpende i henhold til myndighetenes til enhver tid gjeldende satser.
 6. Dersom det ved mottak av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt, fremkommer opplysninger som gjør at det etter Totalkapitals vurdering vil stride mot god forretningsskikk å fremme saken, forbeholder Totalkapital seg retten til å avvise oppdraget eller avslutte saken. Totalkapitals tilgodehavende blir da belastet oppdragsgiver.Tvister som oppstår som følge av denne avtalen skal henvises til ordinære domstoler ved Totalkapitals verneting.
 7. Totalkapital kan sende oppdragsgiver informasjon på e-post, post og SMS.
 8. Avtalen skal signeres av begge parter og har en varighet på 36 måneder. Fornyelse av avtalen skjer automatisk på samme vilkår og varighet dersom den ikke blir sagt opp.
  Ved oppsigelse eller avslutning av avtalen avsluttes alle åpne saker og påløpte omkostninger faktureres.

Prisoversikt
Leveranse Kostnad fordringshaver
Implementeringskostnad  5000 0 kr.
Årsgebyr  2000 0 kr.
Tilgang til Infosenter web  500 0 kr.
OCR oppdateringer/ manuelle registreringer 12 0 kr.
Utsendelse av inkassovarsel 70 kr.
Utenrettslig inkasso/ løsning av sak  100% av hovedstol til kreditor. Salærer og forsinkelsesrenter tilfaller Totalkapital.
Rettslig inkasso løsning av sak  100% av hovedstol til kreditor. Salærer og forsinkelsesrenter tilfaller Totalkapital.
Rettsgebyr forliksråd 1322 kr.
Rettsgebyr namsmann 1955 kr.
Utarbeidelse av forliksklage/begjæring 1150 kr.
Utarbeidelse av forliksklage/ begjæring ved innsigelser 4600 kr.
Utarbeidelse av begjæring om utlegg til Namsmyndighet 1150 kr.
Møtefullmektig i Forliksråd 1150 kr.
Trekk av sak/ feilsendt sak Påløpte sakskostnader
Internasjonale saker 20% av hovedstol og FR
Saker til overvåkning 20% av hovedstol og FR

  Jeg har lest, forstått og aksepterer betingelsene i denne avtalen.