SAMARBEIDSAVTALE INKASSO

 1. Totalkapital AS påtar seg inkassoppdrag for oppdragsgiver. Innfordring skal skje i henhold til lover og forskrifter, god inkassoskikk og god samhandling mellom Totalkapital og oppdragsgiver. Oppdragsgiver gir Totalkapital fullmakt til å iverksette hensiktsmessige rettslige skritt hvor saken ikke lar seg løse utenrettslig. Det beregnes merverdiavgift av Totalkapitals tilgodehavende som motregnes innkasserte midler.
 2. Før oppdrag sendes Totalkapital plikter oppdragsgiver å sende inkassovarsel til skyldner etter kravets forfall. Inkassovarsel må sendes per ordinær post, eller e-post i henhold til inkassolovens § 3a., med 14 dagers betalingsfrist i henhold til inkassolovens § 9. Dersom det kreves gebyr for inkassovarsel må slikt varsel først sendes 14 dager etter kravets forfall. Ved innsigelser og direktebetalinger til oppdragsgiver skal Totalkapital uoppfordret og umiddelbart varsles. Tilgodehavende vil ved direkteinnbetalinger, feilsendte eller saker som trekkes, bli motregnet øvrige saker eller faktureres direkte til oppdragsgiver.  I saker som trekkes, er feilsendt, skyldner går konkurs, faller fra, kommer inn under gjeldsordningsloven, innstilles i forliksråd og lignende blir Totalkapitals tilgodehavende på saken belastet kreditor i henhold til denne avtale. Tilgodehavende motregnes i andre saker eller faktureres oppdragsgiver og består normalt av rettsgebyrer, salærer og forsinkelsesrenter. Oppdragsgiver plikter å møte i Forliksrådet. Totalkapital kan besørge møtefullmektig i Forliksråd.
 3. Ved løsning av oppdraget foretas avregning hvor Totalkapitals tilgodehavende dekkes først. Saker som ikke lar seg løse utenrettslig sendes rettslig. Saker som ved rettslig inkasso eller avgjørelse hos namsmannen resulterer i intet til utlegg overføres til overvåkning og påløpte inndrivelseskostnader på saken avregnes oppdragsgiver.
 4. Totalkapital håndhever gjeldende lover og forskrifter i forhold til personvernet. Totalkapital er underlagt oppsyn av Finanstilsynet og er medlem av Virke Inkasso.
 5. Inkassosalærer og rettsgebyrer justeres løpende i henhold til myndighetenes til enhver tid gjeldende satser.
 6. Dersom det ved mottak av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt, fremkommer opplysninger som gjør at det etter Totalkapitals vurdering vil stride mot god forretningsskikk å fremme saken, forbeholder Totalkapital seg retten til å avvise oppdraget eller avslutte saken. Totalkapitals tilgodehavende blir da belastet oppdragsgiver. Tvister som oppstår som følge av denne avtalen skal henvises til ordinære domstoler ved Totalkapitals verneting.
 7. Totalkapital kan sende oppdragsgiver informasjon på e-post, post og SMS.
 8. Avtalen skal signeres av begge parter og har en varighet på 12 måneder fra avtaleinngåelse. Fornyelse av avtalen skjer automatisk på samme vilkår og varighet dersom den ikke blir sagt opp 1 måned før utløpet av avtaleperioden. Det er ikke noe krav til volum på antall innsendte inkasso saker eller størrelsen på sakene.
  Ved oppsigelse eller avslutning av avtalen avsluttes alle åpne saker og påløpte omkostninger faktureres.

Prisoversikt
Leveranse Kostnad fordringshaver
Registrering av sak 500 kr.
Utenrettslig inkasso/ løsning av sak  100% av hovedstol til kreditor. Salærer og forsinkelsesrenter tilfaller Totalkapital.
Rettslig inkasso løsning av sak  100% av hovedstol til kreditor. Salærer og forsinkelsesrenter tilfaller Totalkapital.
Rettsgebyr forliksråd 1322 kr.
Rettsgebyr namsmann 1955 kr.
Utarbeidelse av forliksklage/begjæring 1150 kr.
Utarbeidelse av forliksklage/ begjæring ved innsigelser 4600 kr.
Utarbeidelse av begjæring om utlegg til Namsmyndighet 1150 kr.
Møtefullmektig i Forliksråd 1150 kr.
Trekk av sak/ feilsendt sak Påløpte sakskostnader
Internasjonale saker 20% av hovedstol og FR
Saker til overvåkning 50% av hovedstol og FR

  Jeg har lest, forstått og aksepterer betingelsene i denne avtalen.